خدمات شرکت ارمغان رویش


1-ورمی کمپوست

2-کمپوست

3-کود گاوی

4-کود گوسفندی

5-کود مرغی

6-انواع کود شیمیایی

7-انواع بذر وسبزیجات

8-انواع گل و گیاه

9- انواع پرندگان

10-خرید و فروش انواع نژاد گاو

11--خرید و فروش انواع نژاد بز

12--خرید و فروش انواع نژاد گوسفند

13-خاک برگ

14-خاک باغچه

15-پت ماس

16-پرلیت

17-کوکو پیت

18-انواع نهال

19-خرید و فروش علوفه و دانه پرندگان